Polityka Prywatności :

 

§1

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest CPU-NET Ireneusz Dębski

NIP: 851-247-70-05, zwanym dalej CPU-NET lub Administrator.

§2

Kontakt w sprawach związanych z Przetwarzaniem danych osobowych

 1. Email: biuro@cpu-net.pl
 2. Poczta: CPU-NET Ireneusz Dębski, ul. Cedyńska 2,4 , 71-667 Szczecin
 3. Formularz na stronie internetowej www.cpu-net.pl – kategoria „Dane osobowe RODO”

§3

Pochodzenie danych

Dane osobowe są zbierane w związku ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych realizowanych przez firmę CPU-NET na podstawie umowy abonenckiej.

§4

Rodzaj przetwarzanych danych osobowych

 1. Do realizacji umowy potrzebne są następujące dane osobowe :
  1. Imię,
  2. Nazwisko,
  3. Nazwa firmy,
  4. Adres Zameldowania,
  5. Numer Pesel / NIP,
  6. Numer telefonu,
  7. Adres e-mail,
 2. Brak zgody na przetwarzanie adresu email uniemożliwia zawarcie i realizację umowy.
 3. W myśl odrębnych przepisów prawa konieczne może być przetwarzanie innych danych np. ze względów podatkowych, czy rachunkowych.

§5

Podstawa prawna

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest zawarcie umowy pomiędzy Abonentem a firmą CPU-NET o świadczenie usług telekomunikacyjnych lub innej usługi (zwanej dalej: Umową)

§6

Przetwarzanie danych osobowych

W związku z realizacją Umowy, Administrator będzie przetwarzał dane osobowe:

 1. imię i nazwisko, nazwa firmy
 2. adres (ulica, kod pocztowy, miasto)
 3. numer telefonu,
 4. adres email
 5. inne dane dotyczące rozliczeń i księgowości

§7

Przekazywanie danych osobowych

 1. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez CPU-NET
 2. Dane osobowe mogą zostać przekazane organom publicznym uprawnionym do ich pozyskania również na podstawie odrębnych przepisów (np. Policji, Prokuraturze, Urzędom Celnym i Skarbowym etc.).
 3. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy

§8

Czas przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego.
 2. Administrator ma prawo przetwarzać dane osobowe w celach bezpieczeństwa, zapobiegania oszustwom, wyłudzeniom przez okres do 2 lat od zakończenia obowiązywania umowy.
 3. O ile wynika to z odrębnych przepisów prawa (np. Ustawy o rachunkowości, Ordynacji podatkowej) dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany wzmiankowanymi przepisami w celu umożliwienia wymagań prawnych tychże przepisów.

  §9

Uprawnienia użytkownika względem własnych danych osobowych

 

Każdy użytkownik ma prawo do:

 1. Dostępu do danych osobowych które jej dotyczą, w tym uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Prawo do uzyskania kopii nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.
 2. Poprawiania i uzupełniania danych w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości lub nieaktualności.
 3. Usunięcia danych.
 4. Ograniczenia ich przetwarzania w następujących przypadkach:
 • a)    Osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych.
 • b)   Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania.
 • c)    Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • d)   Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
 1. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 2. W przypadku, gdy przetwarzanie dotyczy celów statystycznych lub jest realizowane na podstawie uzasadnionego interesu prawnego Administratora, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególna sytuację osoby.
 3. Wszelkie żądania dotyczące realizacji w/w praw należy kierować do Administratora danych osobowych.
 4. Administrator udziela informacji o podjętych działaniach bez zbędnej zwłoki, w terminie do miesiąca od otrzymania żądania.
 5. Na odmowę podjęcia działań przysługuje skarga do organu nadzorczego.

 §10

Organ nadzorczy i Skargi

 

W związku przetwarzaniem danych osobowych każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi na działanie lub zaniechanie Administratora do organu nadzorczego, którym jest:

 Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2

00-193 Warszawa


Ważne: Użytkowanie strony internetowej oznacza zgodę na używanie plików Cookie. Więcej informacji w polityce prywatności. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia X